LAGKONKURRANSEN
Dato:              Starter 25. mai med ildoverfall på Terningmoen. Avsluttes på
 
Nordseter lørdag 26. mai

Starttid:          25. mai  kl. 14.00
                        26. mai  kl. 08.30
 

Hvert land stiller med inntil 3 lag med både damer og herrer på laget.

Laget skal bestå av minst 6 deltagere og høyst 8 deltagere.

Det konkurreres i følgende disipliner:

      a)     Måloppdagelse
b)     Avstandsbedømmelse
c)      Håndgranatkast – lag
d)     Ildoverfall

Poengfordeling er:

               a)    Måloppdagelse               maks. 50 poeng
  
             b)     Avstandsbedømmelse   maks. 50 poeng
                c)      Håndgranatkast – lag    maks.  50 poeng
                d)     Ildoverfall                         maks. 200 poeng.

 

MÅLOPPDAGELSE
Ved start skal det ligge/vises eksempler på hver effekt av de 10 som er utplassert etter ruten.
Ruten er ca. 200m og er merket med sektorer.
Det utleveres en skisse til lagene hvor effektene skal merkes av.
Feilaktig merking gir fradrag i poengsummen.

  Lagene har, når de har forlatt en sektor ikke anledning til å gå tilbake til denne igjen.

  Laget får 25 minutter til rådighet for å løse oppdraget.

De skal varsles av arrangør når det er 30 sekunder igjen.

Momenter som blir bedømt:
                -        
Lagførers ordregiving og organisering.

                -         Feltmessig opptreden

 

AVSTANDBEDØMMELSE

Det er plassert ut 4 helfigurer i terrenget. Standplassleder peker ut figurene for lagfører.
Laget skal bedømme avstanden til hver enkelt figur.
Våpen er tillatt brukt som hjelpemiddel.

Det gis 10 poeng for hver korrekt avstand.
Avstand som ligger innenfor +/- 10% av den korrekte avstand godkjennes.
Ligger bedømmelsen +/- 11% til 20% av den korrekte avstand gis det 5 poeng.

Ved bedømmelse større enn 20% avvik gis det 0 poeng.

Laget kan bruke inntil 20 minutter til å løse oppdraget, og de siste 10 poeng fordeler standplassleder når han vurderer medgått tid, feltmessig opptreden og
lagets organisering og samarbeid.

HÅNDGRANATKAST – LAG.

 Forutsetning:

            Laget får som oppgave å bekjempe 8 FI-enheter med håndgranater plassert i
           4 målgrupper.
  
         På hver FI-enhet kan det bare benyttes 2 granater, og samme deltager må
           
kaste begge granatene.

            Nedkjempes målet ved første kast, gis det 5 poeng. Må granat nr. 2 benyttes

           
og målet nedkjempes med denne, gis det 2 poeng.

 Øvingens gang:

            Laget får sin ordre av standplassleder. Skisse over området med avmerkning
  
         av målene blir lagt fram.
           
Framrykkingsakse blir merket. Lagfører benytter laget etter eget ønske når
  
        han skal nedkjempe målene.
            Målene har variert vanskelighetsgrad.
            Framrykking skal skje feltmessig.

Tidsinndeling:

            Det gis 5 min til orientering av laget.
            Deretter har laget 20 min. til disposisjon.

 Momenter som blir bedømt:

            Antall nedkjempede Fi enheter totalt maks. 40 poeng
  
         Feltmessig opptreden og ordregiving bedømmes til maks. 10 poeng.

 ILDOVERFALL

 Ved ildoverfallet skal det være en dommer fra hver nasjon, samt en hoveddommer fra vertslandet.
Ammunisjon – 100 skudd pr. lag blir levert ut i oppmarsjområdet. Lagfører fordeler antall skudd innen laget, men alle deltagere skal skyte.

 Øvingsbestemmelser

 Forutsetning:

Fiendtlige luftlandsatte styrker har etter harde kamper klart å etablere seg i området HAMAR. Mindre styrker er observert på marsj mot ELVERUM.
Egen etterretning har i dag tidlig meldt om fiendtlig styrke på ca. 1 lags størrelse i området TERNINGMOEN.

 Orientering:

Laget blir ført fram til oppmarsjområdet. Her vil konkurranseleder gi ordre for oppdraget og fra et gitt tidspunkt vil laget bli bedømt. Lagfører overtar laget, gir dette nødvendige ordrer og iverksetter rekognosering.
Konkurranseleder vil gi lagfører begrensninger i bruk av lendet under rekognoseringen.

 Momenter som blir bedømt:

            Ordre og organisering
            
Rekognosering
             Feltmessig opptreden

             Stillingsbesettelse
  
         Ildåpning/Ildgivning
            
Lagførers ledelse av laget
            
Delvis reorganisering
            
Skyteresultat 

            Det gis maks. 85 poeng for gjennomføring og 115 poeng for skyteresultat.
            Tid til disposisjon maks. 25 minutter.

Sikkerhetsmessige forhold:

Ammunisjon blir utlevert i oppmarsjområdet. Magasin lades opp og legges i magasintaske inntil ny ordre blir gitt.
Når lagfører har meldt  fra at laget er i stilling, overtar standplassleder kommandoen og gir nødvendige sikkerhetsbestemmelser, trekker pusselapp gjennom våpnene og gir følgende ordre:

 HØRSELVERN PÅ - - MAGASIN I - - LAD VÅPEN - - ILDÅPNING PÅ LAGFØRERS ORDRE - - LAGFØRER OVERTA !

 Ingen deltager lader våpen før denne ordre er gitt!

 Når målspillet er avslutte, gir standplassleder følgende ordre:

 STANS - - TØM VÅPEN - - KONTROLLER - - VÅPEN KLAR TIL VISITASJON - - LEVER INN UBENYTTET AMMUNISJON - - ØVELSEN FORTSETTER !

 Det er satt av tid til en kort gjennomgang for laget av dommerne etter at øvelsen er avsluttet for det enkelte lag.